KONTAKTY

Vladimír Kosek - TOMI
Náměstí 29
751 01 Tovačov I-Město
tel: +420 602 764 398
fax: +420 581 731 731
tomikosek@seznam.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 53 990,00 Kč
do košíku:
naše cena 219 990,00 Kč
do košíku:
naše cena 47 990,00 Kč
do košíku:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 990,00 Kč
do košíku:

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Objednané zboží
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Základní údaje
Provozovatel obchodu:Vladimír Kosek
Sídlo společnosti: Náměstí 29, 751 01 Tovačov
IČO: 60788585
DIČ: CZ6503302201
Bankovní spojení:
ČS a.s.: 1881587319/0800
1.Telefonní kontakt: +420 602 764 398
2.Telefon/fax kontakt: +420 581 731 731
e-mail: tomikosek@seznam.cz
1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tomikosek.cz. Podmínky blíže
vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník
v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Vladimír Kosek – TOMI,
Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město, IČO: 60788585 .Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu
s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené
obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.
634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.
2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje
kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.
Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikánív
souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím –
podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160,
které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.
Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky
kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího
prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti,
jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským
zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu
s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou.
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky
bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální
znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Za okamžik uzavření
kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího,
lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím
archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých
technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem
internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a
případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho
internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné
výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již
vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v
případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
3. Dodání zboží
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní
přepravní službou.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího
realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo
pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění
této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění
dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.
Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v
českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte
neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího
protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě.
Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady
na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
Způsoby dodání:
4. Platební podmínky
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající
kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo
nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu
dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí,
že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.
Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu
plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že
zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka
provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.
Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky.
Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté
výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po
dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu,
resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před
provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to
prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu tomikosek@seznam.cz, případně telefonicky a to na
tel. 602 764 398
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení
kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany
dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na
číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného
na www.tomikosek.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či
ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden po určenou
dobu. Cena je platná v době objednání.
Způsoby plateb:
•platba v hotovosti při převzetí zboží
•platba dobírkou
•platba bankovním převodem
Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v
objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho
náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před
expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 602 764 398 a nebo
mailem tomikosek@seznam.cz.
Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997
Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito
nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do
styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb,
a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti
novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U
zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.
Právo odstoupení od smlouvy
5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů
do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik
druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se
kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a
náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820
odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.
náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
•Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od
smlouvy.
•Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení naleznete níže
•Odešlete prosím mailem na tomikosek@seznam.cz a následně přibalte ke zboží.
•Zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad firmy Vladimír Kosek – TOMI, Náměstí 29,
751 01 Tovačov – Město, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
•Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním
neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní
(včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na
dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
•Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu
Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo
převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen
kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
•Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;
zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu
nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu
vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
•Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má
kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy
odstoupil.
•Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
•Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
Pokud jste své zboží vyzvedli v prodejně Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město,
pak při odstoupení od kupní smlouvy dodržujte prosím následující body:
•Nejpozději 14. den po převzetí zboží odešlete prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy.
•Zboží doručte zpět na vlastní náklady na prodejnu, na které jste zboží zakoupili, a to nejpozději do
14 dnů od odstoupení od smlouvy.
•Zboží, které budete vracet v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním
neporušeném obalu. Zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní
(včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.
•Peníze za zboží vám budou vráceny na prodejně při navrácení zboží.
•Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;
zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu
nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu
vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
•Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má
kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy
odstoupil.
•Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
•Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského
zákoníku:
•o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
•o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
•o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí
na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
•o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
•o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím
•o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v
případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
náhradních dílů
•o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit
•o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal
•o dodávce novin, periodik nebo časopisů
•o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje
v určeném termínu
•uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
•o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není
možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v
případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o
jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o
50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o
výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku
atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem
dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu
tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10
pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.
7. Práva z vadného plnění a záruka
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné
záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje
nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci
svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti
prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a
přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození,
vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo
dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné
uznat.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
8. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění
Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24
měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud
je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah
prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li
tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení
Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné
opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
Pro KOMUNÁLNÍ a PROFI nasazení se poskytuje smluvní záruka 12měsíční záruka.
Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
•právo na bezplatnou opravu zboží
•právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit
tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na
povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou,
nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání
nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu
odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná
vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší
počet vad řádně užívat.
•Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani
dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je
možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt
vady po opravě řádně užívat.
•Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v
rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem,
uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
9. Reklamace (Práva z vadného plnění)
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty
má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá
spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil
reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli
potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá
písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v
záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro
kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených
provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na naše reklamační oddělení: Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí
29, 751 01 Tovačov I-Město . Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného
odkladu poté, co se projeví.
Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.
Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na infolinku 602 764 398 nebo
zašlete dotaz na email: tomikosek@seznam.cz
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z
odpovědnosti za vady.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů
nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
10. Ochrana osobních dat
Vladimír Kosek-TOMI, Náměstí 29, 751 01 Tovačov I-Město jako provozovatel internetového
obchodu www.tomikosek.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Jedním z nich je i
dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní
údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Jméno a příjmení
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)
•Pokud nakupujete jako fyzická osoba - podnikatel, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Jméno a příjmení
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•IČO, DIČ
•Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)
Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
•Název společnosti (obchodní firma)
•Adresu pro fakturaci a dodání zboží
•IČO, DIČ
•Telefonické spojení
•Elektronickou adresu (e-mail)
Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a
provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem
správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Nákupem v internetovém obchodě www.tomikosek.cz dáváte souhlas s tím, že firma může předávat
osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží,
poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb
rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a
pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti Vladimír Kosek – TOMI, Náměstí 29 , 751 01 Tovačov I-Město
nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.
Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:
•zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností Vladimír Kosek – TOMI,
Náměstí 29 , 751 01 Tovačov I-Město k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující
kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění
všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: tomikosek@seznam.cz
•zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS
zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: tomikosek@seznam.cz nebo
požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu 602 764 398.
Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na
jejich blokaci, může žádat společnost . Vladimír Kosek – TOMI, Náměstí 29 , 751 01 Tovačov I-Město o
vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese
tomikosek@seznam.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.
Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies
na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Zasílání obchodních sdělení formou emailu
•Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále
potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.
•Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním
obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.
•Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli
bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný
odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na:
tomikosek@seznam.cz s žádostí o vyřazení.
•Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce
osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních
sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl.
zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká
obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení
těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
11. Spotřebitelské akce
V případě, že se kupující účastní spotřebitelské akce, ať již samotným nákupem, ke kterému dostává
dárek či další produkt za zvýhodněnou cenu, souhlasí s podmínkami této akce, které jsou vždy
viditelným způsobem prezentovány v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující dále výslovně
souhlasí s tím, že v případě, že není plně svéprávný, zanikne mu nárok na vydání dárku či dalšího
produktu za zvýhodněnou cenu (tedy nebude uzavřena kupní smlouva ohledně dalšího zvýhodněného
produktu), jestliže je takovým dárkem či dalším produktem za zvýhodněnou cenu alkoholický nápoj,
tabákový výrobek a jiný obdobný výrobek, popř. výrobek nebo produkt, který není vhodný pro osoby
mladší 18 let.
V Tovačově 23.05.2018

MmFhY2JjY